Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naše občianske združenie NARUHODO so sídlom: Jazdecká 8361/61, 917 08 Trnava, Slovensko, IČO: 532 574 05, E-mail: info@naruhodo.sk (ďalej len „NARUHODO“).

Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?

Dodávatelia

Pokiaľ ste našim dodávateľom alebo kontaktnou osobou dodávateľa, spracúvame Vaše osobné údaje za účelom uskutočnenia objednávky, plnenia zmluvy a plnenia zákonných povinností s tým súvisiacich.

Prihlasovanie na kurzy

Prostredníctvom našej web stránky sa môžete kedykoľvek prihlásiť na požadovaný kurz. Vaše údaje, ktoré uvediete v registračnom formulári (meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo) spracúvame za účelom zabezpečenia Vašej účasti na vybranom kurze.

Kurzy pre mládež

Jednou z našich činností sú kurzy pre mládež. Pokiaľ ste Vy alebo Vaše dieťa účastníkom kurzu, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, v akom sú nám poskytnuté. Použité sú iba za účelom zabezpečenia účasti na kurze. Pri spracúvaní údajov osôb mladších ako 16 rokov sa NARUHODO zaväzuje získať povolenie rodiča alebo zákonného zástupcu pred použitím osobných údajov dieťaťa.

Vzdelávacie podujatia

Aby sme Vám mohli poskytovať vzdelávacie služby a splniť si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov a prípadne ďalšie údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na poskytnutie vzdelávacích služieb.

Marketing

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo môžeme za určitých okolností spracúvať aj na to, aby sme Vás oslovovali s ponukami našich služieb a informovali o našej činnosti a aktualít z oblasti vzdelávania. Pokiaľ ste našim klientom alebo ste využili naše služby, spracúvame Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu na právnom základe oprávnený záujem. Našim oprávneným záujmom je oslovovanie Vás s ponukami, ktoré súvisia s našim obchodným vzťahom alebo okruhom Vášho záujmu.

Ako môžete súhlas odvolať?

Pokiaľ spracúvame osobné údaje s Vašim súhlasom, tento môžete kedykoľvek odvolať, a to

 • zaslaním oznámenia na e-mail: info@naruhodo.sk.
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu:
  NARUHODO, Jazdecká 8361/61, 917 08 Trnava.

Komu Vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme tretej osobe, len ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo ak nám to vyplýva z osobitného zákona. Vaše osobné údaje sprístupňujeme Daňovému úradu alebo inému oprávnenému subjektu v prípade kontroly.

Vaše osobné údaje môžu spracúvať tiež sprostredkovatelia, t. j. firmy, ktorých sme poverili na spracúvanie Vašich osobných údajov na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s GPDR.

Týmto sprostredkovateľom je:

 • účtovnícka firma

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len počas lehoty nevyhnutnej na plnenie stanoveného účelu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje spracúvané za účelom poskytovania služieb uchovávame maximálne 5 rokov. Účtovné doklady uchovávame podľa zákona 10 rokov.

Osobné údaje spracúvané na marketingové účely uchovávame počas lehoty, na ktorú ste nám poskytli súhlas, t. j. 5 rokov, príp. kratší čas, ak súhlas odvoláte. Samotný súhlas následne uchovávame ešte jeden rok na preukázanie spracúvania osobných údajov v súlade s GDPR.

Kam prenášame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín.

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@naruhodo.sk. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, máte možnosť podať sťažnosť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje sú podľa potreby šifrované. Osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje boli poučené a zaviazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

Aké máte práva?

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našim združením.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
 • Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu záujemcu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na e-mail: info@naruhodo.sk.
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu:
  NARUHODO, Jazdecká 8361/61, 917 08 Trnava

Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 20.1.2021. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde v našom združení k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.